ทีมนำ RM ประชุมชี้แจงแก่อนุกรรมการ RM เรื่องการตอบแบบสอบถามสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์ (HSCS) ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 7 เมษายน 2564

ทีมนำ RM ประชุมชี้แจงแก่อนุกรรมการ RM เรื่องการตอบแบบสอบถามสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัย

ของโรงพยาบาลออนไลน์ (HSCS) ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 7 เมษายน 2564