รพ.รามัน เชิญชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง “จองสิทธิ์-นัดหมาย” วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ล่วงหน้า สำหรับให้บริการแก่กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ์ (บัตรทอง ประกันสังคม ข้าราชการ)

รพ.รามัน เชิญชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง “จองสิทธิ์-นัดหมาย” วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ล่วงหน้า สำหรับให้บริการแก่กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ์ (บัตรทอง ประกันสังคม ข้าราชการ)