ประชุมทางไกล VDO conference ชี้แจงแนวทางการแนบเอกสารในระบบตรวจสอบอัตโนมัติ 5 มิติ (EIA) ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 11-12 ม.ค. 2564 ณ ห้องประชุม 5 ส.

ประชุมทางไกล VDO conference ชี้แจงแนวทางการแนบเอกสารในระบบตรวจสอบอัตโนมัติ 5 มิติ (EIA) ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 11-12 ม.ค. 2564 ณ ห้องประชุม 5 ส.