โรงพยาบาลรามัน ประกาศเรียกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลรามัน ประกาศเรียกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ