ทีวีบูรพาสัมภาษณ์ นายแพทย์รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน เรื่องโรงพยาบาลพลังงานสะอาด(Clean Energy) วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ โรงพยาบาลรามัน

ทีวีบูรพาสัมภาษณ์ นายแพทย์รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน เรื่องโรงพยาบาลพลังงานสะอาด(Clean Energy) วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ โรงพยาบาลรามัน