ประชุมแนวทางการเรียกปฏิบัติงานเวร Oncall พขร.ร่วมกับทีมเวชกิจฉุกเฉิน วันที่26 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการโต้ตอบภาวะฉุกเฉินฯ โรงพยาบาลรามัน

ประชุมแนวทางการเรียกปฏิบัติงานเวร Oncall พขร.ร่วมกับทีมเวชกิจฉุกเฉิน วันที่26 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการโต้ตอบภาวะฉุกเฉินฯ โรงพยาบาลรามัน