ตัวแทนคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมพระเศวตสุรคชาธาร ที่ว่าการอำเภอรามัน อ.รามัน จ.ยะลา

โรงพยาบาลรามัน ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ตัวแทนผู้บริหารโรงพยาบาลรามันร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมพระเศวตสุรคชาธาร ที่ว่าการอำเภอรามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา