ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน

ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน