ประชุมทีมนำทางคลินิก(PCT)เพื่อทบทวนและคัดเลือกตัวชี้วัด thip 10.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลรามัน

ประชุมทีมนำทางคลินิก(PCT)เพื่อทบทวนและคัดเลือกตัวชี้วัด thip 10.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลรามัน