งานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับงานยานยนต์ ประชุมวิเคราะห์อัตรากำลังและภาระงานของหน่วยงานยานยนต์ เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 5 ส โรงพยาบาลรามัน

งานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับงานยานยนต์ ประชุมวิเคราะห์อัตรากำลังและภาระงานของหน่วยงานยานยนต์ เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 5 ส โรงพยาบาลรามัน