คุณมารียา ปัตยะบุตร หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน ร่วมแสดงความยินดีกับให้กับ คุณรอมือละ เจ๊ะแว คุณฟูรียา เบ็ญฮาวัน และคุณรานีย์ ยุมิง

คุณมารียา ปัตยะบุตร หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน ร่วมแสดงความยินดีกับ
•คุณรอมือละ เจ๊ะแว พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการหัวหน้างานห้องคลอดได้รับการคัดเลือกเป็นพยาบาลต้นแบบ จังหวัดยะลาปี2563

พยาบาลผู้มีผลงานวิชาการดีเด่น
• คุณฟูรียา เบ็ญฮาวันรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับดีเยี่ยม) ผลงานการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในชุมชน เรื่อง การพัฒนาบริการจิตเวชฉุกเฉินแบบครบวงจรโดยชุมชนมีส่วนร่วม

• คุณรานีย์ ยุมิง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงาน r2r เรื่องผลของการพัฒนารูปแบบการพยาบาลต่อการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด

เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2563
วันที่ 21 ตุลาคม 2563