กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล “walk rally nur” รุ่นที่2 วันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลรามัน

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล “walk rally nur” รุ่นที่2 วันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลรามัน