ประชุมพิจารณาแผนการเงินการคลังและแผน planfin ณ ห้องประชุม 5 ส โรงพยาบาลรามัน เวลา 10.00 – 16.00 น. วันที่ 15 ตุลาคม 2563

ประชุมพิจารณาแผนการเงินการคลังและแผน planfin ณ ห้องประชุม 5 ส โรงพยาบาลรามัน เวลา 10.00 - 16.00 น. วันที่ 15 ตุลาคม 2563