ประชุมวิชาการเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบในเด็ก โดย พญ นิยา สือนิ กุมารแพทย์ และเรื่องการดูแลผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดย พญ.อุระพี ไชยชนะ ณ ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลรามัน เวลา 13:00 – 15:30 น.

ประชุมวิชาการเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบในเด็ก โดย พญ นิยา สือนิ กุมารแพทย์ และเรื่องการดูแลผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดย พญ.อุระพี ไชยชนะ ณ ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลรามัน เวลา 13:00 - 15:30 น.