งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลรามัน ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 14 ต.ค. 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านช่องทาง Facebook live ของ สปสช. ณ ห้องประชุม 5 ส

งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลรามัน ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 14 ต.ค. 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านช่องทาง Facebook live ของ สปสช. ณ ห้องประชุม 5 ส