เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามันเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมพัฒนาคูคลอง อบต.กาลูปัง และ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณหน้าโรงพยาบาลรามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามันเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมพัฒนาคูคลอง อบต.กาลูปัง และ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณหน้าโรงพยาบาลรามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.