จิตอาสาโรงพยาบาลรามัน ร่วมรณรงค์ 5 ส. เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บริเวรหน้าอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินและหน้าโรงพยาบาล วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.

จิตอาสาโรงพยาบาลรามัน ร่วมรณรงค์ 5 ส. เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บริเวรหน้าอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินและหน้าโรงพยาบาล วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.