โรงพยาบาลรามัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัวเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (เลขานุการผู้อานวยการโรงพยาบาล)

โรงพยาบาลรามัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัวเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (เลขานุการผู้อานวยการโรงพยาบาล)

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม