พว.เนาวรัตน์ ปะกียา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม รพ.รามัน ในฐานะผู้ปฏิบัติการด้านวัคซีน ขึ้นเวทีเสวนาในงาน “เวทีคืนข้อมูลโครงการวิจัยประเด็นสาธารณสุขพื้นฐานของเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ณ ลานกิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี วันที่ 25 กันยายน 2563

พว.เนาวรัตน์ ปะกียา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม รพ.รามัน ในฐานะผู้ปฏิบัติการด้านวัคซีน ขึ้นเวทีเสวนาในงาน “เวทีคืนข้อมูลโครงการวิจัยประเด็นสาธารณสุขพื้นฐานของเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ณ ลานกิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี วันที่ 25 กันยายน 2563