ประชุมอนุกรรมการ IM-KM เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านIM-KMปี 64 และจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน service profile ปี 63

ประชุมอนุกรรมการ IM-KM เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านIM-KMปี 64 และจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน service profile ปี 63 อีกทั้ง

- คุณพวงประภา เพ็ชรมี ประธานคณะกรรมการทีม IM-KM ได้อธิบายหลักการจัดทำตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และเกณฑ์การประเมินผลงาน
และ
- คุณมูฮัมหมัด ฮีแต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ได้อบรมมาตรการความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของรพ. และแนวทางป้องกัน Ransomware ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 13.00-15.00น