ประชุมหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน วาระพิเศษเรื่อง การกำหนดตัวชี้วัดสำคัญเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 โดยมี คุณพวงประภา เพ็ชรมี หัวหน้างานยุทธศาสตร์แผนงานและวิชาการ นำเสนอสรุปผลการถอดบทเรียนการประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี 2563

ประชุมหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน วาระพิเศษเรื่อง การกำหนดตัวชี้วัดสำคัญเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 โดยมี คุณพวงประภา เพ็ชรมี หัวหน้างานยุทธศาสตร์แผนงานและวิชาการ นำเสนอสรุปผลการถอดบทเรียนการประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี 2563 พร้อมอธิบายแนวคิด หลักการจัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จ และเกณฑ์การประเมินผล ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น.