ทีม 5ส โรงพยาบาลรามัน ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่งานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา มาดูงาน 5ส ณ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 10 กันยายน 2563

ทีม 5ส โรงพยาบาลรามัน ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่งานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา มาดูงาน 5ส ณ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 10 กันยายน 2563