โรงพยาบาลรามัน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ) จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลรามัน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ) จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง

  • ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเวชระเบียน

  • กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ตามแบบ สด.๔๓ หรือ สด ๘

  • กรณีเพศชายต้องตรวจสารเสพติด

  • ไม่เป็นผู้สูบบุหรี่

  • สุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป(งานการเจ้าหน้าที่) โรงพยาบาลรามัน ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน – 25 กันยายน 2563 ภาคเช้า เวลา 09.00 น. – 12.00 น.และภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้น)

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม