คณะกรรรมการ 5 ส ทำการประเมิน 5 ส ของทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลรามัน ประจำปี 2563

คณะกรรรมการ 5 ส ทำการประเมิน 5 ส ของทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลรามัน ประจำปี 2563