ประชุมคณะอนุกรรมการทีมนำด้านความเสี่ยง(RM) เรื่อง ทบทวนระบบการทำ SB และ Risk round ในหน่วยงาน รวมถึงอธิบายมาตรฐาน RM ใหม่ วันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน

ประชุมคณะอนุกรรมการทีมนำด้านความเสี่ยง(RM) เรื่อง ทบทวนระบบการทำ SB และ Risk round ในหน่วยงาน รวมถึงอธิบายมาตรฐาน RM ใหม่ วันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน