ประชุมคณะกรรมการ 5 ส เรื่องการประเมิน 5 ส หน่วยงาน ประจำปี 2563 วันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 5 ส โรงพยาบาลรามัน

ประชุมคณะกรรมการ 5 ส เรื่องการประเมิน 5 ส หน่วยงาน ประจำปี 2563 วันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 5 ส โรงพยาบาลรามัน