ประกาศถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และผู้รับบริการทุกท่านทราบ ถึงเรื่องช่องทางการติดต่อภายในโรงพยาบาล

เนื่องจากขณะนี้ระบบโทรศัพท์ภายในของโรงพยาบาลรามันขัดข้อง อยู่ในระหว่างดำเนินการแก้ไข หากผู้รับบริการประสงคฺ์จะติดต่อใช้บริการหรือติดต่อราชการ สามารถติดต่อได้ดังนี้

**เบอร์ติดต่อในเวลาราชการ 07.30-16.00 น. โทร. 073-299503

**เบอร์ติดต่อนอกเวลาราชการ-วันหยุดราชการ โทร 081-9636083

**เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน : 073-295500

*หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วทางโรงพยาบาลจะประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

*ขออภัยในความไม่สะดวก