บัญชีสรุปรายละเอียดเจ้าหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน หน่วยราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา