ประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาระบบการบริการในการเพิ่มมูลค่างานเภสัช ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมวระพินิจ วันที่ 5 สิงหาคม 2563

ประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาระบบการบริการในการเพิ่มมูลค่างานเภสัช ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมวระพินิจ วันที่ 5 สิงหาคม 2563